Link Search Menu Expand Document

Batting Honours Board

Table of contents
  1. Batting Honours Board
    1. Centuries
    2. Fifties

Centuries

Year Player Opponent Score
2017 Mohit Gupta v Frensham 100
2013 Ray Damaze v Frensham 100*
2013 Stephen Hornsby v Britwell Salome 100*
2010 Tim Hammond v Broadway and Horton 102*
2006 Martin Goff v SB Exiles 100
2006 Richard Earney v SB Exiles 102
2005 Richard Earney v SB Exiles 122*
2003 Richard Earney v Land Warfare XI 115
2002 Richard Earney v Selling 112*
2002 Richard Earney v Watton-at-Stone 101
2001 Richard Earney v Wareham 106
2000 Stephen Hornsby v Wareham 130*
1998 James Hylton v Knapp 116
1996 James Hylton v Littlewick Green 101
1995 Richard Earney v Ockley 100
1994 Stephen Hornsby v Great Tew 116
1993 Simon Barrowcliff v Old Elthamians 117*
1992 Ian Marshall v Dowlish Wake 108*
1992 Stephen Hornsby v Shepton Beauchamp 111
1988 Phill Bentley v Watton-at-Stone 100*

Fifties

Year Player Opponent Score    
2022 J Carroll v Bricklayer’s Arms 71    
2021 R Damaze v Wandering Maniacs 59    
2021 R Beswick v Banstead 61    
2021 M Goff v Blagdon Hill 63    
2021 J Carroll v Newington 78*    
2021 J Carroll v Blagdon Hill 72    
2021 A Beswick v Kingstonian 64    
2021 A Beswick v Bricklayers Arms 59    
2020 P Wigg v Railway Taverners 54    
2020 A Gallagher v Kingstonian 54*    
2019 S Hornsby v Broadway and Horton 52*    
2019 J Stacey v Newington 59    
2019 I Matvad v Frensham 70    
2019 A Beswick v Watton-at-Stone 57*    
2019 A Beswick v Railway Taverners 50    
2019 A Beswick v Kingstonian 86*    
2019 A Beswick v Cerne Valley **retired out   52**
2018 S Barrowcliff v Broadway and Horton 88*    
2018 S Ahmed v Stoke Dabernon 50    
2018 R Earney v Kingstonian 56    
2018 I Matvad v Selling 50    
2018 I Marshall v Reigate Pilgrims 50*    
2017 S Hornsby v Brasted Invicta 50    
2017 R Kitson v Reigate Pilgrims 56*    
2017 R Earney v Blagdon Hill 64    
2017 R Damaze v Brasted Invicta 59    
2017 R Beswick v Newdigate 74    
2017 R Beswick v Kingstonian 59    
2016 S Habib v Frensham 91    
2016 S Barrowcliff v Middleton Stoney 53    
2016 S Barrowcliff v Broadway and Horton 54    
2016 S Barrowcliff v Blagdon Hill 50    
2016 S Ahmed v Nightwatchman 77    
2016 R Earney v Reigate Pilgrims 88    
2016 R Beswick v Kilmington and Stourton 61    
2016 M Gupta v Brasted Invicta 50*    
2016 M Bowerman v Newington 84*    
2016 D Brookfield v Watton-at-Stone 51*    
2016 A Beswick v Broadway and Horton 55    
2015 S Hornsby v Middleton Stoney 58    
2015 S Hornsby v Headley 62    
2015 S Habib v Stowting 57    
2015 R Earney v Newington 98    
2015 R Earney v Headley 82    
2015 R Earney v Broadway and Horton 71    
2015 R Earney v Brasted Invicta 72    
2015 R Earney v BGS Bedouins 66    
2015 R Beswick v Selling ** 72**  
2015 R Beswick v Broadway and Horton 89    
2014 S Hornsby v Wimbledon United 51    
2014 S Hornsby v Horningsham 50*    
2014 R Earney v Horningsham 79    
2014 R Beswick v Frensham 67    
2014 R Beswick v Farningham 61    
2014 M Gupta v Nightwatchmen 52    
2014 M Gupta v Broadway and Horton 62    
2014 M Breddy v Frensham 85    
2014 A Gallagher v Exford 50    
2014 A Butel v Frensham 62    
2013 T Rutherford v Watton-at-Stone 53    
2013 T Rutherford v Horningsham 50    
2013 T Rutherford v Broadway and Horton 55    
2013 R Earney v Brasted Invicta 51    
2013 R Damaze v Nightwatchman 52*    
2013 R Beswick v Britwell Salome 50    
2013 P Wigg v Exford 54    
2013 I Miah v Nightwatchman 67    
2013 A Beswick v Watton-at-Stone 77*    
2013 A Beswick v Newdigate 63    
2012 T Rutherford v Brasted Invicta 61    
2012 R Earney v Newington 89*    
2012 R Earney v Middleton Stoney 65*    
2011 T Rutherford v Newington 81    
2011 S Barrowcliff v Britwell Salome 62    
2011 R Earney v Horningsham 69    
2011 R Earney v Britwell Salome 70*    
2011 R Damaze v SB Exiles 74    
2011 R Beswick v SB Exiles 60    
2011 R Beswick v Broadway and Horton 79    
2011 D Pathak v SB Exiles 52    
2011 A Narula v Stowting 56    
2011 A Narula v SAC XI 64    
2011 A Beswick v Newington 50*    
2010 William Calvert v Broadway and Horton 57*    
2010 W Calvert v Middleton Stoney 51*    
2010 T Rutherford v Newdigate 51    
2010 T Hammond v Reigate Pilgrims 81    
2010 R Earney v SB Exiles 54    
2010 M Gupta v Spencer 64    
2010 M Gupta v Hampton Wick Royal 64    
2010 M Gardiner v Newdigate 52*    
2009 R Earney v Tower of Dudes 61*    
2009 R Earney v Stowting 53    
2009 R Earney v Britwell Salome ** 55**  
2009 R Beswick v Selling 68    
2009 R Beswick v Kilmington and Stourton 93    
2009 M Gupta v Tower of Dudes 94*    
2009 M Gupta v SB Exiles 87    
2009 M Gupta v Ockley 79*    
2009 M Gupta v Newdigate 73    
2009 M Gupta v ELCCC 59    
2008 W Calvert v Newdigate 50    
2008 T Rutherford v Stowting 52    
2008 R Earney v Stowting 57*    
2008 R Earney v Harrow St Marys 95    
2008 R Beswick v Newdigate 71    
2008 M Gupta v Tappers 56*    
2008 M Goff v Selling 73*    
2008 M Goff v Old Min v Young Min 61    
2007 R Earney v Reigate Pilgrims 63    
2007 R Earney v Britwell Salome 54    
2007 P Wigg v Grimsdyke CC 53*    
2006 R Earney v Tappers 62*    
2006 R Earney v Horningsham 56    
2006 R Earney v Broadway and Horton 80    
2006 R Beswick v Horningsham 50*    
2006 R Beswick v Broadway and Horton 51    
2006 M Goff v Sanderstead 82    
2006 M Goff v HSBC 52    
2006 J Grant v Old-Mid Whitgiftians 52    
2005 S Barrowcliff v Britwell Salome 67    
2005 R Kitson v Horningsham 75    
2005 R Earney v Watton-at-Stone 89    
2005 R Earney v Stowting 98    
2005 R Earney v Ockley 74    
2005 R Earney v Kilmington and Stourton 55    
2005 R Earney v Horningsham 52    
2005 R Beswick v Hornchurch **retired out   69**
2005 M Goff v Watton-at-Stone 56    
2005 D Hambidge v Newdigate 55    
2005 A Slight v SB Exiles 64    
2004 S Barrowcliff v Britwell Salome ** 52**  
2004 R Green v Stowting 50*    
2004 R Earney v The Gents 81    
2004 R Earney v Stowting 64    
2004 R Earney v Selling 72    
2004 R Earney v Kilmington and Stourton 64    
2004 R Earney v Brookwood **retired out   76**
2004 R Earney v Ballinger Waggoners 57    
2004 R Beswick v Watton-at-Stone 67*    
2004 R Beswick v Temple Sheen 65*    
2004 R Beswick v Selling 66*    
2004 M Goff v Reigate Pilgrims 79    
2004 M Goff v Newdigate 67    
2004 H Ingham v Watton-at-Stone 96*    
2004 A Slight v Brookwood ** 58**  
2003 R Earney v Stowting 67    
2003 R Beswick v Newdigate 52    
2003 J Grant v Newdigate 82    
2003 I Marshall v Wareham 59*    
2002 S Hornsby v Tappers 86    
2002 S Hornsby v Reigate Pilgrims 83    
2002 S Hornsby v Hetairoi 67    
2002 S Barrowcliff v Britwell Salome 72    
2002 R Kitson v Watton-at-Stone 67    
2002 R Green v North Holmwood 70    
2002 R Earney v Players-and Jesters 71    
2002 R Earney v Ockley 53*    
2002 R Earney v Hetairoi 69    
2002 J Grant v North Holmwood 54    
2001 R Earney v Long Ditton 52    
2001 M Buzzacott v Stowting 50    
2001 J Grant v Stowting 52    
2001 J Grant v Kilmington and Stourton 67    
2001 J Grant v Broadway and Horton 65    
2001 A Slight v Old Colfeians 51*    
2000 S Hornsby v Wareham 130*    
2000 S Hornsby v Broadway and Horton 64*    
2000 R Kitson v Old Colfeians 67    
2000 R Earney v Watton-at-Stone 67*    
2000 R Earney v Tappers 58*    
2000 R Earney v Shottermill 61    
2000 R Beswick v Wareham 52    
2000 R Beswick v Kilmington and Stourton 73*    
2000 P Grant v Shottermill 50    
2000 J Hylton v Reigate Pilgrims 54    
1999 S Barrowcliff v Great Braxted 54    
1999 R Earney v Wareham 89    
1999 R Beswick v Old Colfeians 68    
1999 R Beswick v Bovington Occasionals 64    
1999 M Petre v Woking and Horsell 77    
1999 M Petre v Players and Jesters 61    
1999 I Marshall v Watton-at-Stone 75*    
1999 E Garland v Watton-at-Stone 53    
1998 R Earney v Watton-at-Stone ** 62**  
1998 R Earney v Broadway and Horton 67*    
1998 R Beswick v Players and Jesters 52    
1998 R Beswick v Ipswich and East Suffolk 52    
1998 J Hylton v reigate-pilgrims 59*    
1998 A Roker v Ipswich and East Suffolk 71    
1997 S Hornsby v Tappers 50*    
1997 S Barrowcliff v Stowting 55    
1997 P Sayer v Captain Scott 68    
1997 J Hylton v Hetairoi 82*    
1997 J Grant v Hetairoi 87    
1996 S Barrowcliff v Stonor 53    
1996 R Earney v Wickford 57    
1996 R Earney v Captain Scott 54    
1996 P Bentley v valley-end 76*    
1996 P Bentley v Great Braxted 89    
1996 J Hylton v Erratics 96    
1996 J Grant v Stowting 73*    
1996 J Grant v Great Tew 73    
1996 I Marshall v Stowting 52    
1996 D Swann v Great Tew 69    
1996 D Garland v Broadway and Horton 55    
1996 B Jones v Watton-at-Stone 55    
1995 W Wright v Old Elthamians 91    
1995 S Barrowcliff v Farnborough 77    
1995 S Barrowcliff v Barrow Hospital 70*    
1995 S Barrowcliff v Abbey Players 74    
1995 R Earney v White Lion 50    
1995 R Beswick v Abbey Players ** 68**  
1995 P Bentley v Valley End 54    
1995 P Bentley v Hetairoi **b J Dudding 66**
1994 S Hornsby v Reigate Pilgrims 89    
1994 S Hornsby v Farnborough 64*    
1994 R Earney v Polytechnic III 82    
1994 R Beswick v Polytechnic III 54*    
1994 R Beswick v Hetairoi ** 55**  
1994 R Beswick v Great Tew 54*    
1993 W Wright v Old Elthamians ** 53**  
1993 S Hornsby v Great Tew 97    
1993 S Barrowcliff v Queen Camel 64    
1993 S Barrowcliff v Broadway and Horton 67    
1993 I Marshall v Watton-at-Stone 94    
1992 S Barrowcliff v Dowlish Wake 66*    
1992 S Barrowcliff v Deando 56    
1992 R Earney v Yateley 65    
1992 R Earney v Ballinger Waggoners 54    
1992 R Beswick v Yateley 55*    
1992 I Marshall v Ballinger Waggoners 76    
1991 S Hornsby v Reigate Pilgrims 95*    
1991 D Swann v The Crocodiles 50*    
1991 D Swann v Stowting 74    
1991 D Swann v Reigate Pilgrims 87    
1991 D Swann v Broadway and Horton 66    
1991 A Mills v Newdigate 53*    
1991 A MacFarlane v Antilles 53    
1990 W Calvert v Stowting 50    
1990 W Calvert v Brook 51    
1990 S Hornsby v Stowting ** 92**  
1990 S Hornsby v Reigate Pilgrims 59    
1990 S Hornsby v Brook 58    
1990 R Beswick v Old Elthamians 56*    
1990 I Marshall v Newdigate 60*    
1990 D Swan v The Crocodiles 81*    
1989 W Wright v Old Elthamians 56    
1989 W Calvert v Stowting 50*    
1989 S Lazell v Hetairoi 71    
1989 S Hornsby v Barrow Boys 52*    
1989 S Gardiner v Watton-at-Stone 59    
1989 R Beswick v The Crocodiles 71*    
1989 M Breddy v Ockley 75    
1989 M Breddy v Limpsfield 95    
1989 M Breddy v Hetairoi 85    
1989 J Grant v Wendover 60    
1989 I Marshall v Eggington 60    
1988 W Chapman v Blindley Heath 74    
1988 W Calvert v Antilles 69*    
1988 P Bentley v Friars Oak 91    
1988 N Holcombe v Limpsfield 63    
1988 M Taylor v Old Elthamians 58*    
1988 M Breddy v Stowting 82    
1988 J Naughton v Godstone 65    
1988 D Heslam v Harpenden 57    
1988 A Gallagher v South Nutfield 71*    
1988 A Gallagher v Newdigate 79    
1988 A Gallagher v Limpsfield 59    
1987 R Beswick v Lobsters 59    
1987 M Taylor v Bose Wanderers 54    
1987 J Packenham-Walsh v Godstone 59*    
1987 J Grant v The Crocodiles 66*    
1987 J Grant v Flying Wickets 77    
1987 A Gallagher v The Crocodiles 69    
1987 A Gallagher v Oracle 55*    
1986 T Purves v Old Elthamians 54    
1986 T Purves v Horningsham 66*    
1986 T Purves v Brook 64*    
1986 S Watson v Horningsham 69*    
1986 S Foster v Strenue 53    
1986 P Gault v West Wickham 91    
1986 M Taylor v Valley End 53    
1986 M Lawrence v Little Kingshill 52    
1986 J Grant v Old Elthamians 63    
1986 J Grant v Harrow-3rd Xi 52    
1986 A Gallagher v Watton-at-Stone 59    
1985 W Calvert v Old Elthamians 50    
1985 W Calvert v Logica 59    
1985 M Kirwan v Lobsters 63    
1985 J Packenham-Walsh v Petts Wood 70    
1985 J Grant v Koh-i Noor 73    
1985 A Sylvester v Brook 56*    
1985 A Gallagher v Artisans 85    
1985 A Fielding v Koh-i Noor ** 58**  
1984 P Clothier v Harrowdene 53    
1984 J Grant v Logica 65*    
1984 E Bishop v Greenford 61    
1984 A Lisser v British Legion Rickmansworth 50    
1984 A Gallagher v Sudbury Court 84    
1983 J Booth v Bathurst Arms 55    
1983 A Gallagher v Nick Hoares XI 81    
1983 A Gallagher v A Good Length 50    
1982 W Calvert v Clifton Hill House 57    
1982 P Newcomb v Bristol Grammar School 59    
1982 J Booth v J Stimfigs XI 72